fbpx

#Global Tech News

Ti?n s? David Moche gi?i thích các chi?n l??c giao d?ch theo thu?t toán và ph??ng th?c ho?t ??ng c?a tính toán l??ng t?

By  | 

Dr David Moche

LONDON, UNITED KINGDOM, May 4, 2021 /EINPresswire.com/ — V? c? b?n, chúng ta có n?m lo?i chi?n l??c giao d?ch khác nhau liên quan ??n giao d?ch t? ??ng ho?c giao d?ch theo thu?t toán, bao g?m:

Ph??ng pháp xung l??ng
Ph??ng pháp h?i quy trung bình
Ph??ng pháp t?o l?p th? tr??ng
Ph??ng pháp chênh l?ch giá th?ng kê
Ph??ng pháp ??nh l??ng d?a trên c?m tính ho?c d?a trên ch? s? k? thu?t

Ph??ng pháp tr?c ti?p nh?t có l? chính là theo dõi xu h??ng th? tr??ng ?? ??t các l?nh mua bán d?a trên m?t t?p h?p các ?i?u ki?n ???c ??a ra b?i các ch? báo k? thu?t.

?i?u quan tr?ng là b?n c?n k?t h?p các chi?n l??c giao d?ch theo thu?t toán d?a trên xu h??ng th? tr??ng ???c xác ??nh thông qua vi?c s? d?ng d? li?u th?ng kê. Chi?n l??c này c?ng có th? c?n c? vào d? li?u trong quá kh? và hi?n t?i ?? d? ?oán xem li?u xu h??ng có th? ti?p t?c không hay s? ??o chi?u. M?t chi?n l??c giao d?ch thu?t toán c? b?n khác là h? th?ng ??o chi?u trung bình, ho?t ??ng theo gi? ??nh r?ng th? tr??ng ?ang phát tri?n. Kho?ng 80% tr??ng h?p các nhà giao d?ch s? d?ng chi?n l??c này th??ng s? s? d?ng d? li?u trong quá kh? ?? tính toán giá tr? tài s?n trung bình và ti?n hành giao d?ch v?i k? v?ng r?ng giá hi?n t?i s? quay tr? l?i m?c giá trung bình.

Các nhà t?o l?p th? tr??ng ho?c nhà cung c?p thanh kho?n là các t? ch?c ho?c cá nhân ??nh giá cho giá mua bán c?a m?t công c? tài chính ho?c hàng hóa trong kho, và mong ??i thu ???c l?i nhu?n t? chênh l?ch giá. Các nhà t?o l?p th? tr??ng s? cung c?p tính thanh kho?n cho các ch?ng khoán ít ???c giao d?ch trên các s? giao d?ch ch?ng khoán, và nh? v?y làm t?ng cung c?u ??i v?i các ch?ng khoán ?ó.

Giao d?ch chênh l?ch giá theo th?ng kê, hay Stat Darb, có ngh?a là có ít nh?t m?t l?n ??nh giá sai theo th?ng kê d?a trên giá tr? k? v?ng c?a nh?ng tài s?n này. Stat Darb c?ng là m?t chi?n l??c giao d?ch thu?c nhánh các chi?n l??c ??o chi?u trung bình. Chênh l?ch giá theo th?ng kê là m?t ph??ng pháp ??nh l??ng và tính toán h?u hi?u ?? x? lý hi?u qu? các giao d?ch ch?ng khoán. M?t trong nh?ng chi?n l??c th?ng kê AAB ???c công nh?n r?ng rãi nh?t là chi?n l??c giao d?ch c?a Beyer, chuyên t?p trung vào các tài s?n ??ng tích h?p. Chi?n l??c nêu rõ r?ng các tài s?n kém hi?u qu? ???c k? v?ng s? t?ng giá và ???c mua vào, trong khi các tài s?n bình th??ng ???c k? v?ng s? gi?m giá và ???c bán ra.

Giao d?ch chênh l?ch giá theo th?ng kê ?ã tr? thành m?t ??ng l?c quan tr?ng ??i v?i nhi?u qu? ??u c? và các ngân hàng ??u t?. R?t nhi?u ngân hàng ?ã ?u tiên ho?t ??ng kinh doanh c?a mình xoay quanh các giao d?ch chênh l?ch giá th?ng kê ? các c?p khác nhau.

B?n ?ã bao gi? th? th?c hi?n các giao d?ch d?a trên c?m tính ch?a? Chi?n l??c này ch?a ??ng t?t c? các y?u t? c?n cân nh?c và tôi tin r?ng nó hoàn toàn kh? thi v?i b?n. M?t h? th?ng giao d?ch thu?t toán d?a trên tin t?c s? ???c liên k?t v?i các tin t?c s? ki?n ?ang di?n ra ?? t? ??ng t?o ra các tín hi?u giao d?ch. Tùy thu?c vào cách d? li?u th?c t? ???c ??i chi?u v?i tình hình th? tr??ng ho?c d? li?u trong quá kh?, b?n có th? ?oán ra ???c r?ng chúng ta c?n có n?n t?ng v?ng ch?c v? phân tích th? tr??ng tài chính c?ng nh? l?p trình máy tính ?? có kh? n?ng xây d?ng các thu?t toán giao d?ch ph?c t?p. Tr??c khi phát tri?n h? th?ng giao d?ch theo thu?t toán, các nhà phân tích ??nh l??ng c?n ???c ?ào t?o th??ng xuyên v? l?p trình Python C ho?c Java.

V?y ?i?n toán l??ng t? s? cách m?ng hoá cách th?c giao d?ch nh? th? nào?

Giao d?ch l??ng t? cung c?p m?t cách th?c h?p d?n ?? phân tích k? thu?t và s? d?ng các nguyên t?c v?t lý hi?n ??i ?ã ???c ch?ng minh nh?m giúp các nhà ??u t? d? ?oán ???c th? tr??ng tài chính.

Thuy?t t??ng ??i và v?t lý l??ng t? ???c s? d?ng ?? n?m b?t ???c hành vi giá và d? ?oán các bi?n ??ng t? trung ??n dài h?n.

Các thu?t toán c? ?i?n m?t nhi?u th?i gian ?? gi?i quy?t các v?n ?? ph?c t?p t?n t?i trong quá trình giao d?ch. Trong khi ?ó thu?t toán l??ng t? có th? gi?i quy?t cùng m?t v?n ?? trong kho?ng th?i gian ng?n h?n.

V?i s? tr? giúp m?nh m? t? máy h?c l??ng t?, b?n có th? ?o ???c c? s? vect? và s? chi?u, và ??t ???c t?c ?? t?ng tr??ng nhanh h?n so v?i các thu?t toán c? ?i?n. ?i?u này có ngh?a là các nhà giao d?ch có th? ??a ra quy?t ??nh giao d?ch nhanh và chính xác h?n.

V?y Qfinity s? d?ng thu?t toán l??ng t? nh? th? nào ?? giúp các nhà giao d?ch c?a FVP Trade?

Qfinity Labs s? d?ng thu?t toán l??ng t? ?? ?ánh giá r?i ro tín d?ng hi?u qu? h?n so v?i mô ph?ng Monte Carlo trên máy tính c? ?i?n.

Chúng tôi ??c tính nhu c?u v?n kinh t?, ch? h?n nh? chênh l?ch gi?a giá tr? r?i ro và giá tr? k? v?ng c?a m?t t?n th?t nh?t ??nh. Nhu c?u v?n kinh t? là m?t th??c ?o r?i ro quan tr?ng vì nó tóm t?t l??ng v?n c?n thi?t ?? duy trì kh? n?ng thanh toán ? m?t m?c ?? tin c?y nh?t ??nh.

Chúng tôi ti?p c?n v?n ?? liên quan ??n vi?c phân b? t?n th?t th?c t? và phân tích s? m? r?ng c?a v?n ?? trên quy mô th?c t?. ??c bi?t, chúng tôi cung c?p ??c tính v? t?ng s? qubit c?n thi?t, ?? sâu d? ki?n ??c?a m?ch l??ng t? và th?i gian ch?y d? ki?n ??c?a ph?n c?ng l??ng t? ch?u l?i trong t??ng lai theo các gi? ??nh h?p lý.

Chúng tôi s? d?ng mô hình này ?? phát tri?n 3 thu?t toán giao d?ch d?a trên t? l? r?i ro – th??ng:

??i v?i các nhà ??u t? có kinh nghi?m, F3 là chi?n l??c có t? l? r?i ro – th??ng cao nh?t, trong khi F2 và F1 gi?m d?n t? l? r?i ro – th??ng tu? theo l?a ch?n c?a khách hàng.

Thu?t toán | L?i nhu?n | B?o v? v?n
F1 | 2-4% | 100%
F2 | 4-6% | 95%
F3 | 6-10% | 90%

Chúng tôi ?ã phát tri?n thu?t toán trên ?? ??m b?o r?ng khách hàng v?i các c?p ?? kinh nghi?m khác nhau ??u có th? s? d?ng công ngh? l??ng t? trong vi?c giao d?ch c?a h?.

Press Office
FVP Trade
email us here
Visit us on social media:
Facebook
Twitter
LinkedIn